اگر لحظه ای تو یاد من باشی ! ! ! 

اگر لحظه ای تو یاد من باشی ! ! ! 

اگر لحظه ای تو یاد من باشی ! ! !   [http://www.uplooder.net/] عشق من ، قلبت را فشرده ام در آغوشم میرویم تا اوج احساس عشق   ، تا برسیم به جایی که نبینیم هیچ غمی را در سرنوشت تا برسیم به جایی که من باشم و تمام وجودت ، بیخیال همه چیز، باز کن برایم آغوشت....