آموزش پرورش ماهی زینتی

آموزش پرورش ماهی زینتی

آموزش پرورش ماهی زینتی  _رشد ماهیها :_ رشد ماهیان و عواملی که روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، زیرا حداکثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی او...