شعر جدایی

شعر جدایی

هنوز نرفته بود ولی گریه میکردم پا به پاش...   لحظه ی رفتن پا به پاش نگاه میکردم تو چشاش...   بوسه خداحافظی رو آروم گذاشتم رو لباش...   قسم به اون اشک چشاش.......................   هنوز نرفته بود ولی گریه میکردم پا به پاش...