تاریخ ملی کردن نفت

تاریخ ملی کردن نفت

به ادامه مطلب کراجعه کنید...   تاریخ ملی کردن نفت جایگاه مجلس ودولت درزمینه ملی کردن نفت دراوایل سلطنت محمدرضا پهلوی را بیان کنید. پس ازسقوط رضاشاه دستگاه دیکتاتوری رژیم پهلوی که به شدت ضعیف شده بود کنترل خود را برروی دیگرنهادهای انتخابی تاحد زیادی ازد...