سخنان پر ارزش زندگی

سخنان پر ارزش زندگی

به ادامه مطلب مراجعه کنید... سخنـان نــاب و پرمعنــای زنـدگی       سخنـان نــاب و پرمعنــای زنـدگیدر روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،  پس برخیز تا چنین مردمی بگریند ... . . . درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار ت...